Bekijk hier de Begroting 2024 en balans

Bekijk hier het Jaaroverzicht en balans van 2023

Corona en Kashi Mandir school in India

Het is duidelijk dat de wereldwijde corona pandemie ook enorme invloed heeft op het openbare leven in India en op het functioneren van Kashi Mandir School. Op het moment van dit schrijven (eind april 2020) zit India in een volledige lock-down. Niemand mag de straat op behalve voor het noodzakelijk inslaan van levensmiddelen.
Dat betekent dat de school tot nader order gesloten is. Onduidelijk is of en hoe het schooljaar met de afsluitende toetsen nu nog kan worden afgemaakt. In India begint de zomervakantie op 1 mei en die duurt tot eind juni. Dat geeft in ieder geval ruimte om het nieuwe school jaar voor te bereiden.
Banken zijn dicht, pinautomaten werken niet, dus de leerkrachten worden op dit moment niet uitbetaald, ze hebben slechts de belofte van latere betaling. Voedsel inkopen kan alleen op krediet.

De gezinnen die eerder voor werk – vanwege de droogte – naar de steden trokken zijn teruggekeerd naar Khajuraho omdat in de steden in ieder geval geen werk meer is voor dagloners. In het dorp is op zijn minst nog de familie die enigszins de familieleden kan opvangen. Maar ook in Khajuraho is de economie stilgevallen, toeristen blijven weg, hotels en restaurants zijn gesloten, dus er zijn weinig inkomsten voor de lokale bevolking. Gelukkig wordt er van overheidswege wel voedsel uitgedeeld aan arme mensen, maar het is en blijft minimaal.
Wat dit alles later in het jaar gaat betekenen voor de inkomsten en het functioneren van de school, valt nu nog niet te zeggen maar dat de invloed groot zal zijn is wel duidelijk.

Werkbezoek 2020 en verzelfstandiging Kashi Mandir School 2020-2023

In februari 2020 bezochten Margriet en Rutger het project in India opnieuw. Doel was het vernieuwen van de contacten, controle van de bestedingen en het maken van plannen voor de komende jaren. Te constateren valt dat de school prima draait: ruim 225 kinderen gaan naar school. Dat is minder dan in het verleden omdat er een aantal gezinnen met kinderen tijdelijk zijn weggetrokken naar de steden voor werk

De dependance in Beniganj en Bamnora is vanaf juli 2019 aangehaakt bij een nieuw schoolinitiatief in Beniganj. Daar gaan zo’n 150 kinderen naar school. Verheugend is dat de dorpsoudste samen met enkele sleutelfiguren in Beniganj zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de scholing van de eigen dorpskinderen. Daarmee wordt het oorspronkelijke doel van Kashi School recht gedaan: het basisonderwijs voor kinderen van de allerarmsten is nu in de hele streek gewaarborgd. We hebben met eigen ogen kunnen zien dat het ook daar prima draait.

De stichting trekt zich vanaf nu meer en meer terug. Bij controle blijken de financiën van de school ook prima voor elkaar. De boeken worden elk jaar door Indiase registeraccountants gecontroleerd en in orde bevonden.

Opvallend is dat de leerkrachten van de school enthousiast gebruik maken van de beamer en projector voor lessen in bijna alle vakken, veelal met uitstekend en gratis materiaal van internet. Ook de kleinste leerlingen delen daar in mee. De school is met dit gebruik van ict trendsetter in de regio en de onderwijsinspectie gebruikt – na aanvankelijke aarzelingen – de school nu als voorbeeld van ontwikkeling voor andere scholen. De ict cursussen die de stichting voor de leerkrachten heeft betaald, werpen hier zeker vrucht af. Omdat het internet ook nog wel eens uitvalt ter plaatse, wordt er ook veel vooraf opgenomen, dan kunnen de lessen doorgaan. Alleen bij de nogal eens voorkomende stroomuitval vallen de ict lessen uit. Er wordt gewerkt aan de regionale infrastructuur van de elektriciteitsvoorziening, maar dit valt uiteraard buiten de invloedssfeer van de school.

Leuk is ook om te zien dat de naailessen (buiten de reguliere schooltijd) zo’n succes zijn. De kinderen zijn erg enthousiast. Tijdens het werkbezoek hebben wij dankzij een extra gift van een donateur nog drie extra trapnaaimachines kunnen kopen voor dit doel. Naast de elektrische machines is dit ook erg handig in geval van “power-cut”. Met een extra donatie van één van de fondsen hebben we een naastgelegen woning kunnen aankopen die bij de school wordt getrokken voor de naailessen.

Opvallend en verheugend is dat de onderwijsinspecteurs aanvankelijk wantrouwend stonden ten opzichte van het ict gebruik(lessen van internet) en de naailessen( buiten het gewone leerplan om), maar inmiddels enthousiast Kashi Mandir School als voorbeeld stellen voor andere scholen in de regio als een moderne school in ontwikkeling. We hebben zelf inspecteurs gesproken die zeer ingenomen waren met de kwaliteit van he onderwijs aan de school.

Tijdens het vorige werkbezoek hebben we het nieuwe sport- en spelterrein feestelijk kunnen openen (foto’s in de fotogalerij) en dank zij een extra gift van één van de donerende fondsen een nieuwe diepe waterput laten aanleggen op dit terrein met elektrische pomp en watertappunten voor de kinderen. Door toenemende droogte was dit noodzakelijk geworden: het grondwaterpeil is gezakt en de oude schoolpomp staat meestal droog. Door deze nieuwe bron op 70 meter diepte is de watervoorziening van de school voor jaren gewaarborgd, zo is de verwachting. Bij het begin van het nieuwe schooljaar in juli 2018 was een en ander operationeel. Nieuwe moessonregen in de streek moet het grondwaterpeil op niveau houden en dat is nog wel eens een probleem. Te weinig water voor de boeren betekent hoge voedselprijzen en dat is een ook probleem nu voor de arme bevolking. Ondervoeding dreigt door de opnieuw aanhoudende droogte in de zomer van 2019. Waar elders in India te veel regen valt: in Khajuraho valt juist te weinig.

We hebben een nieuwe contract af kunnen sluiten voor de schooljaren 2019-2023 , de jaren waarin de school zelfstandig verder zal gaan. De stichting trekt zich dan meer en meer terug. De nog aanwezige gelden vanaf medio 2019 zullen gefaseerd aan de school toekomen zodat een soepele overgang zeker is gesteld. Uiteraard blijft de stichting nog enige jaren op de achtergrond aanwezig voor adviezen en controle op de ons door donateurs en fondsen beschikbaar gestelde gelden. Er zijn diverse scenario’s met bestuur en team besproken om er zeker van te zijn dat de continuïteit, dus het voortbestaan van de school, is gewaarborgd. Daarmee is de duurzaamheid van wat tot stand is gebracht en effectiviteit van de bestede gelden gewaarborgd. In het dorp, sprekend met ouders en met bestuursleden, is wel duidelijk dat het hele project gedragen wordt door de gemeenschap, voorwaarde voor een blijvend succes: de inwoners zijn er trots op.

De besturen van school en stichting zijn zich bewust van het feit dat onze donateurs en de donerende fondsen ons zeer behulpzaam zijn geweest. Zonder deze hulp was dit project niet mogelijk geweest. De kinderen van de doelgroep van de school (meest arme kasteloze boeren(Dalits) en arbeiders) hebben in de regio een hele ontwikkeling doorgemaakt en via de oud-leerlingen van de school (en dat zijn er al veel) reikt deze ontwikkeling nog veel verder dan alleen het onderwijs in de school. Er zijn al veel kinderen die doorleren in het voortgezet onderwijs, een baan gevonden hebben of een HBO- of universitaire opleiding gevolgd hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is één van de huidige onderwijzers die zelf leerling van Kashi Mandir school is geweest.

Er is een nieuwe fotogalerij met recente beelden van Kashi Mandir School getiteld: Werkbezoek 2020. Beelden zeggen vaak meer dan woorden!

Onze trouwe donateurs hebben door middel van giften mogelijk gemaakt dat, niet door de grote fondsen betaalde kosten konden worden gedekt. Dat blijft ook de komende jaren nodig. Denk aan : schooluniformen, schriften, pennen en potloden maar ook extra geld voor voeding: leren met een lege maag gaat niet. De school wil wel graag éénmaal per dag eiwitrijke voeding verstrekken aan de kinderen omdat er nogal wat leerlingen fors achter blijven in de groei, domweg omdat er ’s morgens thuis niet is gegeten. In veel gezinnen is er maar één echte maaltijd per dag. Ouders zijn gewoon te arm, er is te weinig werk, het land brengt door droogte weinig op. Mogen wij daarvoor nog een keer een beroep op U doen?

Met nadruk wijzen wij ook op de corona crisis die India en Kashi Mandir School hard treft (zie het aparte nieuws artikel daarover). Ondersteuning van velen die ons een goed hart toedragen is nu meer dan eens nodig om het onderwijsproject Kashi mandir voor de komende jaren te behouden. Uw steun is daarbij nog steeds hard nodig.

Hoewel het bestuur van Stichting Kashi Mandir beseft dat vaak een beroep op het publiek wordt gedaan voor de vele noden in de wereld, zou het toch mooi zijn als U een bedrag zou willen doneren om het succes van Kashi Mandir School ook voor de huidige groep kinderen te laten gelden. Voor € 30 heeft een hele schoolklas een voedzame maaltijd, voor € 12 heeft een kind een eigen schooluniform, voor € 75 kan de school een onderwijzer een maand betalen. U kunt uw bijdrage storten op NL68TRIO 0391 1462 70 ten name van Stichting Kashi Mandir te Erica. Bij voorbaat al vast bedankt!

Werkbezoek 2018

In februari 2018 bezochten Margriet en Rutger het project in India opnieuw. Doel was het vernieuwen van de contacten , controle van de bestedingen en het maken van plannen voor de komende jaren. Te constateren valt dat de school prima draait: ruim 330 kinderen gaan naar school en nog eens zo’n 50 in de dependance in Beniganj. Dat aantal wordt in het nieuwe schooljaar 2018/2019 nog met zo’n 50 kinderen uitgebreid. De stichting trekt zich dan meer en meer terug. Bij controle blijken de financiën van de school ook prima op orde.

Opvallend is dat de leerkrachten van de school enthousiast gebruik maken van de beamer en projector voor lessen in bijna alle vakken, veelal met uitstekend en gratis materiaal van internet. Ook de kleinste leerlingen delen daar in mee. De school is met dit gebruik van ict trendsetter in de regio en de onderwijsinspectie gebruikt – na aanvankelijke aarzelingen – de school nu als voorbeeld van ontwikkeling voor andere scholen. De ict cursussen die de stichting voor de leerkrachten heeft betaald, werpen hier zeker vrucht af. Omdat het internet ook nog wel eens uitvalt ter plaatse, wordt er ook veel vooraf opgenomen, dan kunnen de lessen doorgaan. Alleen bij de nogal eens voorkomende stroomuitval vallen de ict lessen uit. Er wordt gewerkt aan de regionale infrastructuur van de elektriciteitsvoorziening, maar dit valt uiteraard buiten de invloedssfeer van de school.

Leuk is ook om te zien dat de naailessen (buiten de reguliere schooltijd) zo’n succes zijn. De kinderen zijn erg enthousiast. Tijdens het werkbezoek hebben wij dankzij een extra gift van een donateur nog drie extra trapnaaimachines kunnen kopen voor dit doel. Naast de elektrische machines is dit ook erg handig in geval van “power-cut”.
Tijdens het werkbezoek hebben we het nieuwe sport- en spelterrein feestelijk kunnen openen (foto’s in de fotogalerij) en dank zij een extra gift van één van de donerende fondsen een toezegging kunnen doen voor de aanleg van een nieuwe diepe waterput op dit terrein met elektrische pomp en watertappunten voor de kinderen. Door toenemende droogte was dit noodzakelijk geworden: het grondwaterpeil is gezakt en de huidige schoolpomp staat meestal droog. Door deze nieuwe bron op 70 meter diepte is de watervoorziening van de school voor jaren gewaarborgd, zo is de verwachting. Bij het begin van het nieuwe schooljaar is een en ander operationeel.

We hebben een nieuwe contract af kunnen sluiten voor het schooljaar 2018-2019 en al gesproken over de jaren waarin de school zelfstandig verder zal gaan. Ook daar wordt in het komend jaar een contract voor afgesloten, maar de stichting trekt zich dan meer en meer terug. De de nog aanwezige gelden vanaf medio 2019 zullen gefaseerd aan de school toekomen zodat een soepele overgang is gewaarborgd. Uiteraard blijft de stichting nog enige jaren op de achtergrond aanwezig voor adviezen en controle op de ons door donateurs en fondsen beschikbaar gestelde gelden. Er zijn diverse scenario’s met bestuur en team besproken om er zeker van te zijn dat de continuïteit, dus het voortbestaan van de school, is gewaarborgd. Daarmee is de duurzaamheid van wat tot stand is gebracht en effectiviteit van de bestede gelden gewaarborgd. In het dorp, sprekend met ouders en met bestuursleden, is wel duidelijk dat het hele project gedragen wordt door de gemeenschap, voorwaarde voor een blijvend succes: de inwoners zijn er trots op.

Al met al valt te concluderen: een geslaagd werkbezoek. En een school die prima draait! De besturen van school en stichting zijn zich bewust van het feit dat onze donateurs en de donerende fondsen ons dit mogelijk hebben gemaakt. Zonder deze hulp was dit project niet mogelijk geweest. De kinderen doelgroep van de school (meest arme kasteloze boeren en arbeiders) hebben in de regio een hele ontwikkeling doorgemaakt en via de oud-leerlingen van de school (en dat zijn er al veel) reikt deze ontwikkeling nog veel verder dan alleen het onderwijs in de school. Er zijn al veel kinderen die doorleren in het voortgezet onderwijs, een baan gevonden hebben of een HBO- of universitaire opleiding gevolgd hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is één van de huidige onderwijzers die zelf leerling van Kashi Mandir school is geweest.

Het Full Colour Festival is een jaarlijks terugkerend intercultureel gebeuren in Emmen, veelkleurig, met muziek, dans, lekker eten, voorlichtingskramen over projecten in de derde wereld, kinderactiviteiten, Afrikaanse en Aziatische producten enz.

Het festival is vrij toegankelijk. Voor jong en oud is er wat te doen.Wij stonden daar met een marktkraam om voorlichting te geven, een spel voor jong en oud voor het goede doel, en een verkoopactie ten bate van de bouw van een school in India.

Onze aanwezigheid op het Full Colour Festival brengt elk jaar mooie bedragen op, er werd € 200 voor het goede doel verdiend! Dankzij het mooie weer en het volop aanwezige publiek.

Dank zij een grote gift van een donateur heeft de school het oude schoolterrein (waar het schooltje ooit begon van 2000 tot 2005) kunnen aankopen. Het ligt midden in het dorp vlak naast  de school. De oude muur en poort en de twee woningen op het terrein worden afgebroken en het terrein wordt geschikt gemaakt als speelveld. Daar is grote behoefte aan omdat door de groei van het aantal leerlingen de ruimte van de binnenplaats en het dakterras te klein is geworden om voor en na schooltijd en in de middagpauze alle kinderen speelruimte te bieden.

Er wordt een nieuwe muur met poort gebouwd aan de straatzijde, het terrein geëgaliseerd en opgeruimd, later komen er ook muren aan de andere drie zijden en een fietsenstalling. Zo’n berging voor de schoolfietsen is nodig omdat het groeiend aantal fietsen in de dorpsstraat grote parkeerproblemen oplevert.

In een latere fase wordt het terrein ingericht als sportveldje en komen er voorzieningen voor sport en spel.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar op 1 juli 2016  is Kashi Mandir School gestart met het verstrekken van voedsel aan de kinderen. Thuis is er door armoede eenzijdige voeding, ondervoeding komt ook voor. Er zijn gezinnen waar soms de eerste volledige maaltijd pas na schooltijd bereid kan worden: pas dan is er iets verdiend. Er blijft dan wel wat over (rijst of chapatti(brood)) om de volgende dag mee naar school te nemen, maar dat alleen is geen volwaardige maaltijd. En met een lege maag of met slecht eten kun je niet leren. Er zitten een aantal kinderen op school die duidelijk achtergebleven zijn in de groei door ondervoeding……, veel te klein voor hun leeftijd. Zo’n groeiachterstand haalt een kind nooit meer in.

Op dit moment bestaat de voedingsondersteuning uit fruit, er wordt over nagedacht of het verstrekken van rijst of linzen ook nuttig en nodig is.

Het nieuwe schoolvoedselprogramma wordt door Stichting Kashi Mandir in ieder geval voor drie jaar gegarandeerd, maar zoals altijd: daar is veel geld voor nodig.

Een aantal maanden geleden heeft een aardige privé donateur de school twee naaimachines geschonken met toebehoren. De lessen worden gegeven door een naailerares , elke schooldag, twee  uren na schooltijd. We hopen dat deze meisjes later kleding kunnen maken voor zichzelf en hun (schoon-)familie of er hun beroep van kunnen maken. Onderzocht wordt nog of ook jongens, met  als beroepsperspectief kleermaker, aan de lessen  kunnen deelnemen.

Stichting Kashi Mandir betaalt de salariskosten voor de komende drie jaren.

Sinds deze zomer worden er na schooltijd naailessen gegeven aan een groep van 12 meisjes. Zij zijn erg enthousiast. De vaardigheid om je eigen kleding te maken is belangrijk voor hen in de maatschappij maar zeker ook voor hun positie binnen hun toekomstige schoonfamilie. Een donateur financierde de naaimachines en een startset materialen, de stichting betaalt de lessen.

In de toekomst wordt bekeken of er ook jongens enthousiast te krijgen zijn in verband met een toekomstig beroep als kleermaker.

Op 1 juli 2016 startte het schooljaar weer. Het leerlingenaantal van 327 is in de geschiedenis van de school nog nooit zo hoog geweest. Behalve uit het dorp Oud-Khajuraho en omgeving, gaan er nu ook 50 kinderen naar school uit de dorpen Bamnora en Beniganj naar school. Zij komen bijna allemaal op een schoolfiets omdat de afstand van 6 en 7 kilometer gewoon te groot is. In de komende twee jaren zullen er nog 100 kinderen extra naar school gaan uit deze twee dorpen, waar voorheen geen enkele vorm van onderwijs was. Voor de kleintjes zal vanaf juli 2017 een dependance worden ingericht in één van die dorpen omdat het voor hen te ver en te gevaarlijk is (over de slechte Indiase wegen) om naar de hoofdvestiging te komen.

In 2016 gingen bestuursleden Margriet en Rutger weer voor het tweejaarlijkse werkbezoek naar de school. Controle, planning en afsluiten van nieuwe contracten zijn naast het vernieuwen van de persoonlijke contacten van groot belang. Alles is weer zeer in orde bevonden.

Het schoolgebouw, met de 8 lokalen en een aula die in twee lokalen verdeeld kan worden, is nu klaar. Het is een prachtige school geworden!

De school gaat digitaal

Er is geld gereserveerd voor de installatie in september 2016 van een eenvoudige versie van een digitaal schoolbord in de aula, een hele vooruitgang voor de school. Vanwege de lage internetsnelheid zal hiervoor een aangepaste werkwijze worden toegepast, maar de school behoort hiermee wel tot de modernste basisschool in de wijde omtrek.

Een overdekte galerij, een binnenplaats, toiletten, kantoor, bibliotheekje, computerruimte, een kantoor en een dakterras maken het compleet.

Verder zal er in de komende jaren worden ingezet op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en op schoolmaaltijden ( zie hiervoor het nieuwsartikel Zorgwekkende voedsel situatie in gezinnen.

Eindelijk basisonderwijs

Begonnen is ook met het naar school halen van de 150 kinderen uit de dorpen Bamnora en Beniganj. Geen van deze kinderen gingen nog naar school gewoon omdat er geen school was in de dorpjes. In heel India gaan nog steeds 38 miljoen kinderen niet naar school!

Voor de oudste leerlingen worden schoolfietsen aangeschaft om de school te bereiken, voor de jongste kinderen komt er een dependance in de dorpen zelf. Uiteindelijk zullen er over drie jaar zo’n 450 kinderen naar Kashi Mandir School gaan.

De school zelfstandig

Er wordt naar gestreefd om de school na 2018/2019 volledig op eigen benen te laten staan. Of dat gaat lukken hangt af van de mate van overheidsfinanciering en het heffen van schoolgeld. De bemoeienis van de stichting in Nederland wordt dan sterk verminderd en tenslotte geheel afgebouwd.